رفتن به محتوای اصلی
عارضه یابی

دوره آموزشی عارضه یابی تعاملی سازمان در شرکت فولاد ناب تبریز برگزار شد

سرآمد شدن یک سازمان، فرآیند پیوسته ای است که با برنامه ریزی و هدف گذاری آغاز میشود و در طول مسیر با ارزیابی های مداوم با توجه به اهداف از پیش تعیین شده، نواقص و نارساییها را مشخص کرده  و با حذف موانع و تقویت نقاط قوت، سازمان را به سمت تعالی رهسپار میسازد. درک و شناخت کامل از وضعیت موجود سازمان و پیدا کردن مشکلات آن که با عنوان عارضه نامیده میشود، اقدامی حیاتی در راستای تحقق این فرآیند کلیدی است. با توجه به نقش و اهمیت استراتژیک حوزه مدیریت منابع انسانی در ارزش آفرینی سازمانها، میتوان گفت که یکی از حوزه های اساسی که به شدت در آن ضرورت عارضه یابی احساس میشود، حوزه مدیریت منابع انسانی است. لذا با توجه به اهمیت و ضرورت خاص عارضه یابی در این حوزه، دوره آموزشی عارضه یابی ویژه مدیران شرکت فولاد ناب تبریز برگزار شد.