رفتن به محتوای اصلی

تیرآهن ( نیمه سبک و سنگین اروپائی )

 

استاندارد تحویل ISIRI 16348
استاندارد تحویل ISIRI 1791
استاندارد تحویل DIN EN 10056-1 :1998
استاندارد تحویل GOST 8510:1986

انواع محصولات

تیـرآهـن